ค่านิยมองค์กร

พฤติกรรมที่พึงประสงค์


Continuous Improvement การพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง

 • ฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น

 • ฝึกฝนตัวเองให้เกิดความชำนาญ

 • นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน

 • นำกระบวนการทางความคิดของ PDCA ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

Passion ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทำให้สำเร็จ

 • ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่สร้างพลังขับเคลื่อน

 • ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเติบโต

 • ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการสร้างวินัย

 • ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการสร้างจุดยืน

Drive ความมุ่งมั่นพยายามทำให้ได้ตามเป้าหมาย

 • มีแรงขับและมีพลังในการทำงานที่ตั้งเป้าหมาย

 • มีความอดทนต่อการทำงาน

 • มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

 • มองโลกในแง่ดี

Creativity ความสามารถในการสร้างสรรค์

 • มีความคิดริเริ่มในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน

 • การคิดวิธีดำเนินการใหม่

 • ปรับกระบวนการผลผลิตเข้าสู่ตลาดที่แตกต่างออกไป

 • คิดวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหา

Reliability ความน่าเชื่อถือ

 • ยึดถือหลักการของความน่าเชื่อถือในส่วนของความซื่อสัตย์สุจริต ความอิสระและความปราศจากอคติ

 • รับบรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ในการส่งมอบ สินค้าและบริการต่างๆ

 • ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส

 • แสดงออกว่าสิ่งที่เรารับปากไว้นั้นสามารถและทำได้จริง

Teamwork การทำงานร่วมกันเป็นทีม

 • มีเป้าหมายเดียวกัน มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจบรรลุเป้าหมายให้ได้

 • มีระบบการทำงานที่ชัดเจน ทุกคนรู้หน้าที่ ปฎิบัติภาระกิจให้ดีที่สุด

 • สามัคคี ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูล ผลักดันกันและกัน

 • ชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน ร่วมภาคภูมิใจด้วยกัน